Конкурси за проектни предложения в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина

Конкурси за проектни предложения в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина

Европейската Комисия публикува на своя специализиран портал информация за конкурси за проектни предложения в сферата на здравеопазването и персонализираната медицина. Представяме ви резюмета на три от обявените конкурси. Сроковете за подаване на проектните предложения са през м. юни 2020 г. За допълнителна информация можете да проследите линковете към обявата за всеки от конкурсите в публикацията, както и на онлайн портала на Европейската Комисия.

AI for Genomics and Personalised Medicine: „Няколко национални и регионални инициативи вече подкрепят обединяването на геномни данни и данни свързани с изследвания в сферата на здравеопазването за да подпомогнат научните изследвания и персонализирана медицина. Следващата стъпка е да се използват съществуващите инфраструктури и инициативи за успешното използване на геномни данни в подкрепа на персонализираната медицина. Предизвикателството е да се представят потенциалът и ползите от ИИ технологиите за ново знание, подкрепа за клинични изследвания и вземане на решения чрез свързване на съответните геномни хранилища в Европа, като същевременно се гарантира пълно съответствие със законодателството за защита на данните и етичните принципи. Проектните предложения трябва да разработят и тестват решения на базата на ИИ за свързване на геномни хранилища в целия ЕС, включително банки с „-omics“ и данни, свързани със здравеопазването, биобанки и други регистри (включително например регистри на редки болести) с оглед подпомагане на клиничните изследвания и вземането на решения. ”

Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions: „Дигиталните решения, поддържащи непрекъснатата грижа в в сферата на здравеопазването, могат да облекчат натиска върху правителствата да осигурят по-ефективни системи за здравеопазване и грижи. В този контекст предизвикателствата са да се свържат в работеща мрежа, да се ръководят и улесняват изследванията, иновациите и дигитализацията на здравните системи, с оглед определяне на ключови области на интервенции в системата на здравеопазването и здравните услуги, включително за здравословен начин на животи и превенция на болести. Ще се предостави подкрепа за  доставчици на услуги в сферата на здравеопазването, за да се осигури разработването на цифрови услуги, които да улеснят преминаването към интегрирани модели на грижи в здравеопазването чрез здравни и социални услуги и специфични за отделните държави междуинституционални сътрудничества, включително децентрализирана среда за обществени поръчки и сътрудничество между институциите. Ключови предизвикателства, които могат да бъдат решени, са овластяване на пациентите, самоуправление, безопасност на пациента, участие на пациента, хроничните заболявания, диагностициране, болнична логистика, развитие на ключови умения и компетенции, както и самостоятелност. Тези предизвикателства могат да бъдат решени чрез решения като електронно здравеопазване, телемедицина и mHealth, които да бъдат определени в процеса на консултации. “

Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data: „Необходимо е да се извършват изследователски дейности, насочени към разработване и утвърждаване на такива инструменти за вземане на решение, които да интегрират наличните и / или нововъзникващите диагностични средства за съответната област, позволявайки повишена прецизност на диагностиката и вземане на клинични решения. Непрекъснатият напредък в областта на биоинформатиката и биостатистиката, съвременните аналитични инструменти (напр. машинното обучение) до решения за изкуствен интелект (AI) трябва да позволят разработването на устройства, платформи или нови подходи, водещи до силно персонализирана диагностика, основана на интегриране на данни от различни източници. Крайният резултат ще бъде подробна оценка на състоянието на здравето от множество гледни точки, по системен начин,лесен за използване за клинични цели, което води до по-добра диагностична точност, повишена ефективност и ефикасност на лечението. Ще се финансират и проекти за новаторски хардуер, позволяващ създаване и поддържане на наистина иновативни, интегративни диагностични платформи. Проектните предложения трябва да са за разработване на инструменти, платформи или услуги, които ще използват информация, получена чрез най-подходящите диагностични средства за определена област, което води до точна, подробна, структурирана, системна и приоритетна оценка на здравословното състояние на пациента. Предлаганите решения трябва да интегрират различни източници на данни като медицински записи, in vitro и / или in vivo диагностика, медицински изображения, -omic данни, функционални тестове (лаборатория на чип) и т.н., като се отчитат действителните нужди на практикуващите в здравеопазването и следва да бъдат тествани и утвърдени в реални условия в пилотни центрове, улесняващи бъдещите технологии за диагностика и оценка. ”