Комуникация на наука по време на COVID-19 – преглед на добри практики

Междусекторната дейност на COST (Cross-Cutting Activity, CCA) в областта на научните комуникации обединява изключителен опит от над 50 организации в държави-членки на ЕС и извън него. CCA мрежата има за цел повишаване на осведомеността относно научната комуникация, да разработи най-добри практики за създателите на политики, както и да стимулира научните изследвания в областта на научната комуникация в Европа.

CCA мрежата публикува документ, чрез който прави преглед на някои от добрите практики за комуникиране на наука в контекста на COVID-19 пандемията.

Ангажирането, обменът и комуникацията са необходими като основа за надеждни научни препоръки и за да се информира обществеността за научната сложност на настоящата криза. Нещо повече, научната комуникация, според сътрудниците в CCA мрежата, не е еднопосочна улица. Необходими са комуникация и диалог между заинтересованите страни – академичните институции, правителството, частния сектор, индустрията, НПО, медиите и обществеността. Всички тези ключови групи трябва да бъдат включени съвместното създаване на решения и интервенции.

Документът на английски език можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.