Информация за напредъка на научното сътрудничеството и координацията в рамките на Европейския съюз по темата SARS-CoV-2

Държавите от Европейския съюз обединиха ресурсите си за координиране на усилията за постигане на съвместно решение на проблемите, възникнали вследствие разпространението на новият SARS-CoV-2.

Европейската комисия оптимизира рамковите условия и канализира финансовата подкрепа за изследвания и иновации насочени към SARS-CoV-2, осигуряващи „бърза писта“ за цялата верига от изследването до иновацията и финансирани посредством нейните инструменти – програмата „Хоризонт 2020“; Инициативата за иновативни лекарства; Пилотни конкурси по схемата „Акселератор“ на Европейския съвет за иновации (с постъпили над 1000 предложения); Финансиране чрез инструмента InnovFin от Европейската инвестиционна банка; Държавни помощи за ускоряване на изследванията, тестването и производството на продукти, свързани с SARS-CoV-2.

С оглед ускоряване на научноизследователската и развойна дейност ще бъдат приложени мерки за оптимизиране на стартовите рамкови условия посредством изследователската инфраструктура и посредством обмен на данни от изследвания чрез Европейска платформа за данни за SARS-COV-2.

Интегрирането на резултатите от научните изследвания в публичните политики за обществено здравеопазване в отговор на пандемията ще се подпомага по общия грантов модел MGA на „Хоризонт 2020“. Този модел задължава ранното разпространение на резултати. Платформата за здравна политика „От изследване на политически действия“ ще публикува данни за финансираните изследвания.

Сътрудничеството и координацията ще бъдат подпомогнати със създаденото за целта виртуално пространство, достъпно през линкове тук и тук.

Европейското изследователско пространство също състави свой План за действие „ERAvsCoronaAction“.

Десет краткосрочни действия, вариращи от координиране на финансирането, до споделяне на данни от научни изследвания, както и състоялият се „Хакатон“ на Европейския съюз, предприеха Европейската комисия и държавите-членки като прагматичен отговор на ангажимента на лидерите на ЕС „да направят всичко възможно в подкрепа на научните изследвания, да координират усилията и да търсят синергии в рамките на европейската научна и изследователска общност“ (Съвместно изявление на лидерите на ЕС на 26 март).

Планът за действие ERAvsCoronaAction бе съставен с цел да осигури много бърз и прагматичен, нов подход за координиране на действията на ЕС, при спазване на съществуващите канали за изпълнение или използване на гъвкави начини на комуникация и включва:

  • Аd hoc работна група – за координиране на финансирането на изследванията срещу SARS-CoV-2а
  • Общност SoE – за търсене на други възможни източници на финансиране;
  • Програмен комитет (и платформа EIC) с цел:
  • Разширяване и подкрепа за големи клинични изпитвания в рамките на ЕС
  • Нов конкурс за заявяване на интерес
  • Увеличаване на подкрепата за иновативни компании
  • Достъп до научноизследователска инфраструктура

Предстои съставянето и на специална работна група за научноизследователска и развойна дейност на високо ниво във връзка с SARS-CoV-2а. Създадена е платформа за обмен на изследователски данни.

Допълнителна подробна информация по темата можете да намерите в този документ.