Инициативи и конкурси за научни изследвания в областта на културата

Инициативи и конкурси за научни изследвания в областта на културата

На 9 юни 2021 г. Пилотното действие за интелигентна специализация „Междурегионално партньорство „Виртуален и интелигентен културен туризъм“ (S3 VSCT Pilot), Организацията „Машина на времето“ (TMO), Европейската мрежа на регионите за изследвания и иновации (ERRIN) и регион Тюрингия организират информационен ден на тема: Дигитализация, културно наследство и интелигентен туризъм и събитие за намиране на партньорска организация (Matchmaking). Това събитие има за цел да предостави информация за широк спектър от европейски програми за финансиране за периода 2021-2027 г., а именно възможностите за финансиране по: Клъстер 2 на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) – Култура, творчество и приобщаващо общество; Европейския съвет за иновации; Програмата за единен пазар и Инициативата „Междурегионални иновационни инвестиции“ (I3) с фокус върху дигитализацията, културното наследство и интелигентния туризъм. Презентатори ще бъдат експерти от отговорните генерални дирекции на Европейската комисия.

Може да се регистрирате за събитието като проследите тази препратка.

Бюрата „Творческа Европа“ на Австрия, Германия и Люксембург организират две онлайн събития с фокус върху кандидатстването по конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.):

  • 16 юни 2021 г., 14:30 – 16:30 ч. (CET): Въведение в областта на финансирането: Съвместни проекти и настоящата покана за представяне на предложения по Клъстер 2 на „Хоризонт Европа“ – Култура, творчество и приобщаващо общество.
  • 1 юли 2021 г., 10:00 -12: 00 ч. (CET): Въведение в процедурата по кандидатстване на съвместни проекти с фокус върху необходимите документи за кандидатстване и процедурата за електронно кандидатстване.

Двете събития ще се проведат онлайн през електронното приложение Zoom.

Ще може да се регистрирате за участие в двете събития като проследите тази препратка.