Журито на награди „Питагор“ избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“

На първото си заседание журито на награди „Питагор“ единодушно избра двете области в категория „Награда Питагор за решаване на обществени предизвикателства“ за 2021г.

Обществено здраве и здравословна околна среда
Изследванията на общественото здраве имат за цел да се хвърли светлина върху влиянието на определящите фактори за здравето, т.е. фактори (генетични, екологични, социални и др.). Целта е да се използват тези знания, за да се предложат интервенции и политики, основани на научни доказателства, да се помогне за подобряване на здравето и благосъстоянието и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването.
Целите на опазването на околната среда за здраве са свързани най-вече с:
1. Качество на въздуха на открито
2. Качество на повърхностните и подпочвените води
3. Токсични вещества и опасни отпадъци
4. Семейство и общности
5. Инфраструктура и наблюдение
6. Глобално екологично здраве
 
Дигитална трансформация и комуникация
Приоритети:
1. интердисциплинарни изследвания върху цифровизацията като социална трансформация и нейното въздействие върху процесите на комуникация и обучение
2.дигитална трансформация в обществените сектори и индустрията
3. нови комуникационни технологии и изкуствен интелект
4. киберфизични системи и приложения в обществото и индустрията.
5. киберсигурност
6. социални и хуманитарни последствия от дигиталната трансформация на обществото
Крайният срок за подаване на предложенията е 23 април 2021 г. на електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg  и  e.foteva@mon.bg. 
Можете да се запознаете с регламента като проследите препратката.