Една година след началото на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Срокът на действие на програмата е м. декември 2021 г.

Общият й бюджет е с индикативен размер 6 000 000 лв.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ е одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и е финансирана от Министерството на образованието и науката.

Общата цел на програмата е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България.

Цели насочени към фундаментални изследвания:

  • Проучване, разработване и/или внедряване в практиката на иновативни модели на здравословни и безопасни хранителни системи в рамките на отрасъла биоикономика.
  • Развитие и приложение на биотехнологиите за чисти суровини и функционални биопродукти за здравословен живот.
  • Задълбочено разбиране и подробно описание на механизмите на получаване и стабилизиране на хранителни дисперсии чрез природни вещества.

Цели насочени към приложни изследвания:

  • Изследване и развитие на иновативни биопродукти като функционални храни и хранителни добавки с доказани здравни претенции за полезни за потребителите ефекти.
  • Разработване на иновативни технологии и процеси за производство на хранителни продукти с добавена стойност, стабилизирани само с натурални вещества.
  • Усъвършенстване на методите за контрол и осигуряване на безопасност на хранителни продукти. Разработване на методи за идентификация и доказване на безопасност, качество и автентичност на традиционни и иновативни хранителни и био-продукти.
  • Развитие на иновативни биопрепарати с приложение в хранителната индустрия за контрол и производство на безопасни и безвредни храни.
  • Изследване и развитие на биопрепарати за биоконтрол на патогени и повишаване добивите на чисти хранителни суровини в селското стопанство.

Цели насочени към разпространение на резултатите от научноизследователската дейност:

  • Разработване на информационна и комуникационна стратегия за разпространение на резултатите от научноизследователската и развойна дейност на програмата, които ще се разпространяват чрез научните мрежи и партньорства (налични или създадени в резултат от консорциума) на научни организации, участващи в програмата, а също и под формата на научни публикации или презентации на български и международни научни форуми (конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси и др.). Ще се организират срещи с потенциалните обществени потребители на резултатите като индустрията, малките и средни предприятия, биологичните производители, браншовите организации, неправителствените организации (вкл. потребителските) и т.н.
  • Очаква се и засилване участието на научните организации в Европейски/международни изследователски програми и проекти.

Резултатите от първата година:

За първата година на изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ научната дейност по предвидените научни задачи се проведе успешно и според предвидените и одобрени Работни Планове по Работни Пакети и Компоненти. Степента на изпълнение на поставените в програмата наукометрични и социално-икономически индикатори през първата отчетна година показва, че ефективната и качествена работа на научните колективи довежда до преизпълнение на някои от тях още на тази ранна фаза на Програмата. Публикувани са съвместни научни публикации от колективи в научни издания с импакт-фактор (IF) или импакт-ранг (SJR). Средствата за първата година са изразходвани за закупуване на основни консумативи и материали за провеждане на обща и специфична изследователска работа и за възнаграждения на колективите, осъществяващи дейностите. Усвоените средства през първата година са в размер на 994 112,46 лв. от общо предоставените 1,5 млн. лв., т.е. остатъкът е 505 887,54 лв. и се прехвърля за втората година.

На интернет страница на програмата http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg можете да получите повече информация за изпълнението й, партньорите, популяризирането на резултатите, както и предстоящите дейности по нея. Публикувани са както шестмесечният, така и годишният отчет за първата година от изпълнението на програмата.