Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете за Хоризонт Европа

Днес Европейската комисия публикува насоки относно плановете за равенство между половете на Хоризонт Европа.

Това Ръководство подпомага участниците да отговарят на критерия за допустимост на Плана за равенство между половете (Gender equality plan, GEP) за Хоризонт Европа. Някои категории юридически лица, кандидатстващи за Хоризонт Европа, трябва да имат GEP или еквивалентна стратегия, за да отговарят на условията за финансиране. Ръководството се основава на съществуващи анализи и иноформация, добри практики и ресурси по темата за равенството между половете в научните изследвания и иновациите (R&I).

Основните направления в документа са:

  • Представяне на компонентите на критерия за допустимост, определен от Европейската комисия и подробно описан в техническите и административни документи на Хоризонт Европа;
  • Информация за това какво означават тези изисквания на практика при разработването и прилагане на GEP или преглед на еквивалентността на съществуващите планове или политики;
  • Примери за стъпките, предприети от други организации и идентифициране на насоки или ресурси, които вече са налични.

Повече информация може да откриете като изтеглите документа на английски език