Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро за научни изследвания и иновации за справяне с новите варианти на SARS-CoV-2

EK мобилизира 123 милиона евро от бюджета на РП „Хоризонт Европа“ за спешни изследвания на различните варианти на коронавирус.  Комисията обяви нови конкурсни сесии, които допълват по-ранните действия за разработване на лечение и ваксини чрез организиране и провеждане на клинични изпитвания за напредък в развитието на обещаващи терапевтични средства и ваксини срещу SARS-CoV-2 / COVID-19.

Очаква се финансираните проекти по новите конкурсни сесии да:

  • Създадат нови и/или да надградят съществуващи широкомащабни, многоцентрови и регионални или многонационални кохорти, включително отвъд европейските граници, които бързо да разширят и подобрят знанията за SARS-CoV-2 и възникващите му варианти.
  • Разработят обещаващи или усъвършенстват терапевтични или ваксинални кандидати срещу SARS-CoV-2 / COVID-19, които вече са завършили предклинична разработка в клинични проучвания.
  • Подкрепят изследователски инфраструктури за да се ускори споделянето на данни за справяне с вариантите на коронавирус и осигуряване на подготвеност срещу бъдещи епидемии.

Очаква се успешните консорциуми да си сътрудничат с други тематични инициативи и проекти на национално, регионално и международно ниво, за да максимизират синергията и взаимното допълване и да избегнат дублирането на изследователските усилия.

Конкурсните сесии ще бъдат отворени на 13 април, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 6 май 2021 г. Новите решения и разработки трябва да бъдат достъпни и налични за всички, в съответствие с принципите на глобалния отговор срещу коронавируса.