Европейската комисията публикува манифест за да увеличи максимално споделянето и достъпа до резултатите от изследванията, свързани с коронавируса

Комисията публикува манифест, с цел да увеличи максимално споделянето и достъпа до резултатите от изследванията, свързани с Covid-19. Манифестът предоставя ръководни принципи за бенефициентите на безвъзмездни средства за научни изследвания от ЕС за предотвратяване, тестване, лечение и ваксинация срещу коронавирус, за да се гарантира, че резултатите от техните изследвания ще бъдат достъпни за всички и ще има възвръщаемост на публичните инвестиции.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Важността на тясното сътрудничество в ЕС и извън него, подкрепата за отворената наука и за принципите на отворения достъп никога не са били по-очевидни. Манифестът подготвя почвата за продукти и решения, произтичащи от безвъзмездни средства за научни изследвания на ЕС, които да бъдат усъвършенствани и достъпни за всички“.

Наборът от ръководни принципи е:

  1. Да се направят генерираните данни и резултати, независимо дали са материални или не, публични и достъпни без забавяне, например чрез платформата за резултати по „Хоризонт 2020“, чрез друга съществуваща платформа за споделяне на интелектуална собственост, или чрез патентна база данни.
  2. Да се осигури достъп до научни доклади и данни от изследвания без забавяне и следвайки FAIR принципите, чрез предпечатни сървъри или публични хранилища, с права на други ползватели да допълват/надграждат публикациите и данните и с достъп до инструментите, необходими за тяхното валидиране. По-специално – за данните от изследванията на Covid-19, за да могат да бъдат споделяни и чрез Европейската платформа за Covid-19 данни.
  3. За случаите, в които е възможно – да се предоставят ограничени във времето, неизключителни лицензии за безвъзмездна лицензия за интелектуалната собственост до една година след декларацията на СЗО, че коронавирусът вече не е „Непосредствена опасност за обществено здраве и международен проблем“, с максимален срок до 1 януари 2022 г. , освен ако не е преценено друго от бенефициента. Тези неизключителни лицензии ще бъдат предоставени в замяна на ангажимента на лицензополучателите бързо и широкообхватно да разпространяват получените продукти и услуги при справедливи и разумни условия, с цел предотвратяване, диагностициране, лечение и ваксинация срещу Covid-19.

Манифестът търси доброволната подкрепа и одобрение от публични и частни заинтересовани страни, които се възползват от финансиране от ЕС, други финансиращи изследователска дейност и институции.