Гл. ас. д-р. Ивайло Кирилов

Гл. асист. д-р. Ивайло Кирилов, ИПАЗР „Никола Пушкаров“

 

Последните научни проекти, в които имам участие са:

  1. Проект: ПОЗМ 221 Тема: „Геохимични показатели на почвите и тяхното екологично значение“ Координатор на проекта: проф. Ирена Д. Атанасова.
  2. Проект ПОЗМ 223. “Комплексно състояние на почвите в региона на Югозападна България и Задбалканските котловини и подходи за устойчиво управление”. Ръководител: доц. д-р Тома Шишков. Срок на проекта: 2017 г. – 2019 г.
  3. Органични молекулни маркери и замърсители в хидрофобни почви- ръкводоител проф. Ирена Атанасова, МОН – ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”- Януари до Април 2018г.

Моите научни интереси като служител в ИПАЗР „Никола Пушкаров” се състоят основно в научно – изследователската и научно – приложната дейност. Като почвовед участвам в десетки теренни проучвания от различни местности на страната. Моите основни интереси са насочени към изследвания в областта на общото земеделие, агрономството, растителната защита, изследванията при розопроизводството и етерично – маслените култури.

Бих искал завбъдеще да се усъвършенствам в изучаването особеностите на почвообразуването, диагностичните свойства и дефинирането в класификационно   отношение  на Антропогенните почви на територията на страната ни. Насочил съм усилията си в изучаването на еколого-генетичните особености на условията и факторите, влияещи върху тяхното формиране. Също така бъдеща моя цел е да се изследват състава и свойствата на тези почви с цел характеризиране на основните педогенетични процеси и диагностичните им хоризонти. Също така да се оценят ограничаващите почвообразуването почвено-екологични фактори и риска от деградация върху почвената и растителна покривка. Да се актуализира систематиката и агропроизвоственото почвено групиране и подобри генетичната и приложна почвена класификация на България. Да се предложат технологични решения за опазване на почвите и повишаване на тяхното плодородие.

Към днешна дата, научната тема, с която се занимавам и работата ми обхваща – еколого-генетична и генетико-диагностична характеристика на почвите; диагностиката и дефинирането на основните почвообразувателни процеси и почвени хоризонти; критерии за разпознаване на почвения профил на изследваните почви; критериите за оценка на условията и факторите, ограничаващи формирането на почвите и променящи техния статус; препоръки, технологични решения и препоръчителни режими за рационалното им използване и опазване. Работата ми обхваща още и изследвания върху нарушени терени от минно-добивната промишленост и препоръки за тяхната бъдеща техническа и биологична рекултивация. Освен това участвам в комисии за прекатегоризация на земеделски земи и терени.

Моята научна тема, ще бъде полезна на обществото и най-вече на науката, чрез моите научни публикации и най-вече чрез участието ми в монографията – „Генетични и приложни класификации за почвите и земите в България”, като за разработката на този съвременен научен труд работя в съавторство с мои колеги – почвоведи от различни Университети и Институти. Основен принос на научната ми дейност е да се обхванат характерните ареали на почвообразуване при различни екосистеми (агро-, тревни и горски екосистеми) и установят преразпределителните функции на топографските и релефни форми върху условията и факторите, които влияят и формират почви от различни терени на страната.

Програмата за млади учени ми помага най-вече с участието ми в научни разработки – статии в съавторство с мои колеги. Освен разработката на научни трудове, чрез програмата за млади учени и постдокторанти имам повече възможности за участие в научни проекти, съответно полски и теренни проучвания и не на последно място имам по-големи възможности за участие на научни сесии и конференции.