Д-р Деян Радев (ННП "Петър Берон")

Д-р Деян Радев (ННП “Петър Берон”)

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. и магистърска програма по „Международни бизнес-икономически отношения“ в Университет Констанц, Германия, през 2008 г. През 2013 г. д-р Радев защитава докторска степен в Университет Гьоте, Франкфурт, с дисертация на тема „Системен риск и заразяване в Европейския съюз“. Дисертацията печели две немски национални награди през 2014 г.: най-добра дисертация на Deutsche Bundesbank и „Hochschulpreis“ на престижния Немски институт за капиталови пазари към Deutsche Börse. Разработените в дисертацията индекси за оценка на системния риск в еврозоната се използват от Европейската централна банка в периодичното издание „European Systemic Risk Board’s Risk Dashboard“. След 2013 г. д-р Радев е постдокторант в Университета Гьоте, а от 2016 г. е лектор по финанси в университета в Бон, където преподава курсове на английски по eмпирични финанси и банкиране на ниво „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. От февруари 2020 г., д-р Радев е асистент в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Научните проекти на д-р Радев са представяни пред Борда на Федералния резерв, Европейската централна банка, Английската централна банка, Немската централна банка, Банката за международни разплащания, конференциите на Американската икономическа асоциация, Европейската икономическа асоциация и др.

Освен в областта на системния риск, д-р Радев има научни интереси в областите: финансова икономика, банкови и финансови регулации, банково преструктуриране, финансова стабилност, финтек и дигитализация, управление на риска, държавен банкрут, политическа икономия и приложна иконометрия.

 

 

През 2019 година печели финансиране за своя проект по Национална научна програма „Петър Берон“. Ето и кратко резюме на „Ефектът на вота за Брекзит върху европейската банкова система и икономика: Увеличил ли се е рискът за европейските банки и какъв е размерът на реалните икономически ефекти от референдума?“:

След десетилетия на засилваща се икономическа и политическа интеграция, изходът от британския референдум за оставане в Европейския съюз (ЕС) разтърси европейските и световните финансови пазари и икономики. И докато отражението на Брекзит върху британската икономика и банки е широко анализирана и документирана, не съществуват изследвания, които да анализират точните канали, чрез които бъдещото излизане се отразява на банковите системи и на икономиките в ЕС. Друг непроучен въпрос се отнася до ефекта на Брекзит върху Централна и Източна Европа (ЦИЕ). ЦИЕ предлага идеални лабораторни условия за изчерпателен анализ на финансовите и реални ефекти на Брекзит, защото много банки в региона са собственост на западноевропейски банки с дейност в Обединеното кралство, но самите те нямат директна дейност там. Това превръща изходът от референдума в екзогенен шок за банките в ЦИЕ, което е от критично значение за статистическата идентификация на ефектите. Трети въпрос, останал неизследван досега, засяга половото измерение на пренасянето на екзогенни събития през границите на отделните държави. А именно, какво е въздействието на жените в ролята на главни изпълнителни директори на банки за преноса на отрицателните резултати от референдума до реалната икономика? ЦИЕ отново има преимущество при анализа на този емпиричен въпрос, поради по-високия дял на жени начело на банкови управителни съвети, в сравнение със Западна Европа. Главните цели на предлагания проект са да се намерят отговори на така поставените научни въпроси с помощта на най-модерните методи в сферата на емпиричните финанси и банкиране. Освен обстоен изследователски, разпространителски и комуникационен план, проектното предложение съдържа и обучителна програма, която да актуализира и разшири техническите и общоприложими умения на изследователя, които ще увеличат конкурентоспособността му на академичния и на неакадемичния пазар на труда. От своя страна, изследователят планира да допълни и разшири учебния план на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с дисциплини на ниво „бакалавър“, „магистър“ и „докторант“, които се преподават в едни от най-добрите немски и холандски университети. Проектът е вдъхновен от живота, научните постижения и патриотичните мисия и пример на д-р Петър Берон, и цели да повиши качеството, конкурентоспособността и международната видимост на икономическите изследвания, провеждани в български университети, и да покачи нивото на човешкия капитал в икономическата сфера в България.