Доц. Петър Рашков (ННП „Петър Берон“)

Доц. Петър Рашков защитава докторска степен по математика в Университета Якобс в гр. Бремен, Германия през 2010 година в областта на хармоничния анализ и теорията на операторите. Работи като пост-докторант в Университета Филипс в гр. Марбург, Германия в катедра „Числени методи“ към Факултета по математика и информатика и LOEWE-Центъра по синтетична микробиология, където се занимава с моделиране на микробиологични системи, и в Университета в гр. Ексетър, Англия, където работи по проект, финансиран от фармацевтичната компания „AstraZeneca“, в областта на онкологично моделиране.

През 2017 година се хабилитира за доцент към Института по математика и информатика-БАН, секция „Математическо моделиране и числен анализ“.

Научните му интереси включват математическо моделиране в микробиологията, онкологията и епидемиологията, по-конкретно модели, описани на диференциални уравнения, техния анализ и числени методи. Води уводен курс по изчислителна биология към СУ-ФМИ от 2017 г.

Доцент Рашков е научен ръководител на проекта Reduced Basis Methods with Application to Models of Cancer Growth and Evolution, финансиран от националната научна програма „Петър Берон“. По-долу може да откриете описание на проекта:

„Компютърното моделиране на тумори разширява своето приложение при разработването на стратегии за лечение, като най-новите модели вземат предвид екологични и еволюционни фактори като туморна микросреда, вътретуморна хетерогенност, естествен отбор и адаптация към антитуморните препарати. От математическа гледна точка, изследването на настъпващите промени в тумора и търсенето на оптимални терапии често се описват с параболични задачи, които изискват многократно решение за различни стойности на входния параметър (лекарствена доза). Численото им решение води до многократно решаване на големи алгебрични системи, произтичащи от дискретизация на задачата посредством метода на крайните елементи.

Методите с редуциран базис (МРБ) са предложени като рентабилен подход за решаване на параметризирани елиптични или параболични задачи в инженерните науки. Този метод използва редукция на пълната дискретна задача, за да построи приближени решения за съответната стойност на параметъра, генерирани от базис, построен от малко на брой решения на пълната задача за внимателно подбрани стойности на параметрите (т.нар. моментни снимки). Целта на проекта, финансиран от ННП „П. Берон“, е да разработи и изследва МРБ за модели на растеж на тумори, описани с реакционно-дифузно-адвекционно уравнения с нелинейни и нелокални членове.“