Доц. д-р Свилен Симеонов (ННП „ВИХРЕН“)

Доц. д-р Свилен Симеонов е роден 1980 г. в град Русе, където завършва средното си образование в Математическа гимназия “Баба Тонка”. През 2004 г. придобива магистърска степен по органична химия в Химически Факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Започва научната си кариера като н.с. III степен в Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН. В последствие печели докторантска стипендия от Португалската фондация за наука и технологии и през 2014 г. защитава дисертационен труд във Факултета по фармация на Лисабонския Университет, под ръководството на проф. Карлуш Афонсо. Същата година доц. д-р Симеонов се завръща в Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, където понастоящем е ръководител на лаборатория “Органичен синтез и стереохимия”. Доц. д-р Симеонов е носител на наградата на ЮНЕСКО за водещи млади изследователи “Зелена химия за живота” за 2015 г. Съавтор е в над 30 научни публикации в международни научни списания, сред които Green Chemistry (IF 9.4), ChemSusChem (IF 7.8), Angewandte Chemie (IF 12.2), Chemical Reviews (IF 54.3) и др. Научните публикации на доц. д-р Свилен Симеонов са цитирани над 1400 пъти, h индекс 14. През последните 5 години доц. д-р Свилен Симеонов е ръководител на 2 проекта финансирани по програми на ЮНЕСКО и един проект финансиран от ФНИ, координатор е за България и на проект по програма Хоризонт 2020.

Основните научни интереси на доц. д-р Свилен Симеонов са в областта на органичната химия и органичния синтез. Централно място в научните изследвания на доц. д-р Симеонов заемат развитието на зелените технологии в областта на органичната химия и биорафинерията. Основните научни приноси на доц. д-р Симеонов са насочени към разработването на нови синтетични подходи за преработката на въглехидратната фракция на отпадната лигноцелулозна биомаса до ценни химически продукти, приложението на магнитните йонни течности във високите технологии и получаването на нови биологично активни съединения. През последните две години доц. д-р Свилен Симеонов активно работи върху разработката на нова синтетична платформа основана на прегрупировката на Ахматович, целяща разкриването на нови хоризонти пред използването на получавания от отпадна биомаса продукт фурфурал.

 

Резюме на проект Региоселективен катализ чрез нековалентен котрол: получаване на ценни химически продукти чрез отдалечено C-H функционализиране Национална научна програма ВИХРЕН

Поради широката разпространеност на въглерод-водородните връзки (С-Н) в органичните молекули тяхното директно превръщане в други функционални групи се превърна през настоящото десетилетие в едно от основните научни търсения в органичната химия. В последните години картата на модерния органичен синтез беше преначертана с откриването на все по-ефектни методи за функционализиране на C-H връзки катализирано от преходни метали, които съкращават броя синтетични операции и значително намалява отпадните продукти. Тези съвременни подходи безспорно имат своето икономическото и социалното значение за получаване на химическите продукти с висока придадена стойност, които покриват широк спектър от сложни структури и намират приложение във високите технологии.

Въпреки различното си химично обкръжение обаче, енергията на С-Н връзките е в доста тесен диапазон, поради което диференциацията между две С-Н връзки и селективната функционализация само на една от тях в рамките на една органична молекула, остава ключово предизвикателство. В модерната ера на тази област, само взаимодействия, които могат да контролират селективността на реакциите, биха могли да доведат до потенциални научни и практически пробиви.

За справяне с това предизвикателство проектът предлага нова концепция за прецизно насочване на реакциите на функционализиране на C-H връзки чрез използване на специфични нековалентни взаимодействия лиганд-субстрат по начин, вдъхновен от уникалните катализатори на живота – ензимите. Чрез този подход проектът има за цел да предостави нов синтетичен инструментариум за насочване на каталитичните процеси в отдалечени C-H позиции, извън обхвата на настоящите технологии. Инструментариумът ще покрива широк спектър от важни субстрати свързани с биоикономика на бъдещето и ще бъде валидиран в практиката чрез разработване на нови методи за:

  • Получаване на нови органични молекули, които притежават необходимата структурна сложност, за да навлязат в неизследвани области на биологично активното химическо пространство и да доведат до откриване на нови фармакофори.
  • По-ефективни и зелени методи за получаване на важни за медицинската химия органични съединения, като неканонични аминокиселини и др.
  • Насочен дизайн на високоселективни лиганди за оптимизация на химични процеси, насочени към получаването на химични продукти с висока придадена стойност и приложение във върховите технологии.