Допълнителна конкурсна процедура за Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Допълнителна конкурсна процедура за Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 20 май 2021 г., Протокол № 10, т. 7 обявява допълнителна конкурсна процедура само за модул „Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Заявките за участие в Програмата се подават в съответните звена на БАН. Одобрените от Научния съвет на звеното бенефициенти се изпращат в деловодството на БАН-А и на електронен адрес nicky@cu.bas.bg в срок до 25 юни 2021 г.