Доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България

Доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ публикува доклад с резултати и препоръки на Съвместния изследователски център (JRC) за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Проектът за външна подкрепа от Съвместния изследователски център към ЕК стартира през месец септември 2019 г. Извършената оценка идентифицира специфичните нужди на центровете и включва индивидуални препоръки за конкретни мерки по отношение на тяхното управление и устойчиво функциониране. Те ще подпомогнат институциите и изследователите в процеса на развитие на екосистемата за научноизследователска и развойна дейност в страната, изграждане на капацитет за трансфер на технологии и разпространение на знания и укрепване на сътрудничеството между науката и бизнеса.

Доклада с резултати и препоръки на JRC за центровете за върхови постижения и центровете за компетентност в България можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.