Доклад на ЕК на тема „Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020 - Справедлива, зелена и цифрова Европа“

Доклад на ЕК на тема „Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020 – Справедлива, зелена и цифрова Европа“

На 27 май Европейската комисия публикува своя доклад „Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2020 –  Справедлива, зелена и цифрова Европа“, който има за цел да анализира ефективността на Европа по тези показатели в глобален контекст. Докладът на ЕК се изготвя и публикува на всеки две години, като това е неговото трето издание. По традиция в изготвянето му взимат участие водещи учени и международни организации. Документът е публикуван на сайта на ЕК и може да бъде прегледан и изтеглен от тук.

Докладът изследва водещите глобални тенденции и предоставя задълбочен анализ на представянето на Европа в областта на науката, научните изследвания и иновациите през последните години. Той отчита и сложната реалност, в която научните изследвания и иновациите се развиват в наши дни, и взаимодействието им с други важни политики като тези в сферата на образованието и развиването на умения. В документа са представени 11 препоръки по отношение политиката на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност, които са групирани около 3 стълба: научни изследвания и иновации за безопасно и справедливо пространство за човечеството, научни изследвания и иновации за глобално лидерство и научни изследвания и иновации за икономическо и обществено въздействие.

Публикацията изтъква необходимостта от провеждането на научни изследвания и иновации, които да подкрепят устойчивия и приобщаващ растеж на компаниите, регионите и страните, като в същото време увеличават конкурентоспособността. Подчертава значението от осигуряване на подходящи умения на европейците в светлината на новата технологична революция, както и на значителната роля на политиката на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност за повишаване на производителността на компаниите, което води до създаване на работни места и на стойност, отличаваща се с устойчивост в дългосрочен план. В документа се набляга и на важността от постигане на целите за устойчиво развитие чрез възможностите, които научните изследвания и иновациите предлагат, и интегрирането им в политиките и инициативите на ЕС, които ще допринесат за една справедлива, неутрална за климата и цифрова Европа.

Основните предизвикателства, с които Европа ще продължи да се бори, са овладяването на епидемията от COVID-19 и спешното разработване на ваксини и методи на лечение на коронавируса, климатичните промени, замърсяването и унищожаването на горите и океаните и гарантиране достъпа на европейските граждани до по-добро здравеопазване и образование. В същото време дигиталната трансформация на нашата икономика и общество, подпомогната от изкуствения интелект, блокчейн технологиите и квантовите изчисления, променя коренно начина, по който живеем и работим с безпрецедентна скорост.

Докладът идентифицира Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) като ключово средство, чрез което ЕС да отговори на тези предизвикателства. Програмата цели да създаде нови знания и решения за постигане на целите за устойчиво развитие и да осигури по-голяма насоченост чрез своя ориентиран към мисиите подход (например, адаптация към изменението на климата, в това число промени в обществото; добро състояние на океаните; неутрални по отношение на климата и интелигентни градове; добро състояние на почвите и храните) и чрез европейските партньорства. Същевременно, публикацията отчита необходимостта от търсенето на по-голяма синергия между европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“.