Днес е публикуван Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

На 12 май 2021 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха обявени приетите от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз правни актове:

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава „Хоризонт Европа“ – Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.

Програмата ще бъде структурирана в 3 стълба:

  1. Стълб I „Високи постижения в научната област“
  2. Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ със следните 6 клъстера, чрез които ще се симулира създаването на нови знания и водещите до пробив иновации:
  • клъстер „Здравеопазване“;
  • клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“;
  • клъстер „Гражданска сигурност за обществото“;
  • клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;
  • клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
  • клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“;

3. Стълб III „Иновативна Европа“

 

Решението на Съвета на ЕС от 10 май 2021 г. за създаване на специфична програма за изпълнение на РП „Хоризонт Европа“ може да изтеглите като проследите тази препратка.

Регламента  за създаване на РП „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите може да изтеглите като проследите тази препратка.