Димитър Дойчев Димитров

Димитър Дойчев Димитров

 

Трите имена: Димитър Дойчев Димитров

Тема на разработката по програмата: Мониторинг на полупланински реки, след язовири в Черноморски Район за Басейново Управление и определяне на екологичното им състояние, съгласно изискванията на Наредба Н-4/2012.

Постигнати резултати:

Събрани са данни за екологичното състояние на реки и речни участъци извън Националната Система за Мониторинг на Околната Среда. Същите се мониторират ежегодно през 2017 и 2018 г., а през 2019 г., благодарение на допълнителното финансово стимулиране от страна на програмата за “Млади учени и постдокторанти” са извършени наблюдения през пролетта и есента, целящи установяването на сезонни закономерности в развитието на избраните речни екосистеми.

Приетата за печат статия с благодарности към проекта и със заглавие Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory, е с по-различна тематика от горепосочената, но и тя попада в моите области на научни интереси, т. к. засяга биологичен мониторинг на повърхностни води и последващо използване на индикаторните организмите за различни цели.

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие ?

– Експерт към проект със заглавие – „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, обособена позиция №1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“;

Участник към проект Н21/30  със заглавие – Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., Период на изпълнение: 2018-2021, финансиран от Фонд „Научни изследвания”

 

В коя област са научните Ви интереси и в коя област искате да се развивате

– На този етап интерсите ми са свързани изцяло с различни видове мониторинг на повърхностни води и основно с хидробиология, хидрология, хидромoрфология, законодателство свързано с управление и опазване на водните ресурси, сладководна екология и др.

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката ?

– Научните изследвания, които провеждам в момента са свързани с влиянието на язовирите, като стагнантни водни тела, върху екологичната пластичност на речните екосистеми.

– Смятам, че тази научна дейност може да допринесе за по-екологосъобразно и природощадящо управление на водните ресурси на страната и да се подобри състоянието на речните екосистеми, без да се ощетява обществения интерес и да се налагат рестрикции върху ползването на повърхностните води.

– Натрупаните от мен данни за избраните речни участъци са първи по рода си, т.к. до сега не са мониторирани от ИАОС или други научни работници и могат да послужат, като основа за сравнение с евентуален бъдещ мониторинг.

Помага ли за вашето развитие програмата и ако да, по каквъв начин ?

Националната програма за „Млади учени и постдокторанти” осигурява на участниците в нея финансов ресурс, позволяващ по-добро планиране и обезпеченост на научните дейности.