Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Трите имена: Диляна Стефанова Иванова-Станчева

 

Тема на разработката по програмата:

Изследване на влиянието на Хамакеровата константа върху изчисляването на критични дебелини на пенни филми

Постигнати резултати

  1. Бяха получени и изследвани пенни филми от разтвори на природното нейонно повърхностно активно вещество n-додецил-β-D-малтозид (C12G2) и катионното повърхностно активно вещество n-додецил триметиламониев бромид (C12ТAB). Скоростта им на изтъняване и критичните им дебелини бяха определени в областта на зараждане на критичното състояние и в няколко други най-тънки места във филма, чрез една актуализирана процедура.
  2. Стойностите на изчислените критични дебелини с подхода на Vrij демонстрират добра корелация с експерименталните данни само, когато се използва константата на Хамакер без отчитане на електромагнитното взаимодействие.
  3. Анализът показва най-доброто съответствие между експерименталните и изчислени данни за критични дебелини, по уравнението на Радоев – Шелудко – Манев, когато се използват стойностите за константата на Хамакер, изчислени с пълното уравнение или с ефективните стойности (въведени от Coons et al.).

Разпространение на постигнатите резултати

Участие в конференция

Ivanova-Stancheva, D. Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. 17-та Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 4-6 октомври, 2019, Шумен

Публикация 

Ivanova-Stancheva, D., Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. Coatings 9(9), 576, ISSN 2079-6412; CODEN: COATED; (реферира се в WoS/Scopus; IF=2.330; JCR на Web of Science – Q2).

Избройте последните научни проекти, в които сте взела участие?

  1. Проект договор РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. Тема: “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията

Ръководител: проф. дхн Валерий Христов

  1. Проект договор РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. Тема: “Актуални научни изследвания в химията““,

Ръководител: проф. дхн Валерий Христов

  1. Проект договор РД-08-94/01.02.2019. Тема: Съвременни научни разработки в химията

Ръководител: проф. дхн Валерий Христов

 

Научните ми интереси са в областта на физикохимията и нанотехнологиите:

  • Експерименталното изследване на пенни филми от разтвори на повърхностно-акнивни вещества (ПАВ) – равновесни свойства, скорост на изтъняване и критични дебелини;
  • Адсорбцията на ПАВ на фазовата граница разтвор/ въздух.
  • Експериментално изследване на взаимодействието между белтъци и нейонни ПАВ в обема, на фазовата граница „разтвор-въздух” и в тънки филми.

 

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Продължавам с изследванията върху пенни и емулсионни филми от разтвори на повърхностно-акнивни вещества – равновесни свойства, скорост на изтъняване и критични дебелини. Тънките течни филми контролират стабилността на пените, емулсиите и суспензиите като основни структурни единици. Флотационните пени и други сложни течности, използвани в индустрията, зависят значително от свойствата на филмите образувани между частиците и мехурчетата или капчиците масло. Реологичното поведение на колоидите в храните и кръвния поток, също зависи от стабилността на тънките течни филми формирани между частиците.

В съчетание с данните, налични в литературата, получените от мен резултати ще позволят да бъде направена комплексна оценка за ролята на редица фактори върху стабилността на пенните филми и ще допринесат за по-нататъшното развитие на теорията за пенните филми и по-конкретно стабилизирани със захаридни и със супер-омокрителни повърхностноактивни вещества.

Работата ми може да бъде полезна, както за начинаещи, така и за специалисти в областта на физикохимията и колоидната химия.

 

Помага ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

 

Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ ми дава възможност и стимул да надградя и развия наличните си професионални способности, свързани с изследователската работа в областта на физикохимията и нанотехнологиите, както и да обогатя  контактите си в професионалното поприще. Стимулира публикационната активност и представянето на резултатите по провежданите изследвания в международно признати списания и на научни форуми. Тя допринася и за развитие на педагогическия ми потенциал чрез предаване на наученото на моите студенти. Считам, че съвременната успешна педагогическа практика задължително цели и включва комплекс от дейности, насочени към предизвикване на интерес и желание за придобиване на знания от страна на студентите, чрез предлагането на иновативни за професионалното направление дейности.