Десет ключови политически послания за разработването на Стратегия за Биоикономика и План за действие

Европейската комисия публикува документ, който обобщава десеттте ключови политически послания на експертна група към Европейската комисия за прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката. Този документ е насочен към страните, които все още нямат разработена и приета стратегия за биоикономика, включително България.

Със своята Стратегия за биоикономика от 2018 г. ЕС потвърди своята политическа амбиция относно възобновяемите биологични ресурси в Европа. Биоикономиката може да бъде катализатор за устойчиви системни промени и преход, справяйки се с ключови икономически, обществени и екологични предизвикателства, пред които са изправени държавите-членки на ЕС. За да настъпи преход към биоикономика, е необходима политика за насърчаване и подкрепа на взаимодействията между множество участници, включително предприятия, потребители, научни общности и политици. Преходът към биоикономика е свързан с необходимостта от избор между алтернативни визии за бъдещето и решение как да се стигне до там, за което е много важен обществения ангажимент в процеса на консултациите и обсъжданията.

Ето и ключовите послания, обобщени в анализа и препоръките на експертната група:

Политическо послание 1: Ясно признаване на важността на политиката за биоикономика от вземащите решения и заинтересованите страни.

Политическо послание 2: Преминаване от концепция за биоикономика към разработване на визия.

Политическо послание 3: Изграждане на общности и лидерство в областта на биоикономиката.

Политическо съобщение 4: Координация между правителствата и между различните нива на управление в подкрепа на разработването и развитието на стратегията за биоикономика.

Политическо послание 5: Идентифициране на съществуващите инициативи за биоикономика за изграждане на съгласуван план за действие.

Политическо послание 6: Създаване на съвместни биоикономически партньорства за съвместни инвестиции.

Политическо послание 7: Ефективно сътрудничество и координация между политиката, финансирането и националните и европейски стратегически изследвания в областта на биоикономиката, иновациите и инвестициите.

Политическо съобщение 8: Информираност и диалог за справяне с опасенията и негативните нагласи на действащите индустрии.

Политическо послание 9: Насърчаване на разпространението на знания, иновации и технологичен напредък в подкрепа на развитието на селските райони.

Политическо послание 10: Оценка и измерване на напредъка, за да се подпомогне развитието на устойчиви, кръгови биоикономики.

 

Документът на английски език можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.