Деница Веселинова Люцканова

Трите имена: Деница Веселинова Люцканова

Тема на разработката по програмата: Комуникационни дефекти в модното брандиране

Постигнати резултати

– обзор на литература по проблематиката

– структуриране на работен вариант на първа глава от дисертационния труд

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

– сборник на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

В областта на обществените комуникации

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Комуникационни дефекти в модното брандиране

Темата ще има за цел да даде отговор на това кои практики в сферата на модния брандинг се оказват нефункционални и неефективни. Ще бъде направен опит да се диференцират по различни критерии и да се обяснят причините за възникването им.

 

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Да, тъй като средствата, които програмата осигурява, са в помощ на изследователската работа и съответно успешната й  реализация.