Две години след началото на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Срокът на програмата е три години 2018-2020 г.

Общият й бюджет е в размер на 15 000 000 лв. разпределен за трите години както следва:

  • 2018 г. – 5 000 000 лв.;
  • 2019 г. – 5 000 000 лв. –  индикативна стойност;
  • 2020 г. – 5 000 000 лв. – индикативна стойност.

Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

С изпълнението на програмата се очаква:

  • увеличаване броя на младите хора, занимаващи се с научна дейност и намаляване на феномена „изтичане на мозъци“ след придобиване на образователна степен „Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“;
  • реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени и насърчаване на изследователската им дейност в България.

Бенефициенти по програмата са:

  • акредитирани държавни висши училища (ДВУ) по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование  (ЗВО);
  • научни организации (НО) по чл. 47, ал. 1 на ЗВО,

имащи интензивност на научната продукция (брой публикации на учен) за последните три завършени календарни години, съгласно информацията в базите данни Web of Science и/или Scopus над единица. Средствата по програмата са разпределени към бенефициентите пропорционално на интензивността на научната им продукция и броя учени, назначени на основен трудов договор в тях.

За периода на изпълнение на програмата това са: Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Медицински университет – София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Технически университет – София; Лесотехнически университет – София; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Медицински университет – Пловдив; Технически университет – Варна; Селскостопанска академия; Аграрен университет – Пловдив; Тракийски университет – Стара Загора; Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”; Медицински университет – Варна; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Националния институт по метеорология и хидрология.

В текста на програмата е заложена и пряката отговорност на бенефициентите за популяризирането на програмата сред потенциалните участници в нея, както и към изпълнението й, и координацията с МОН на всички възникнали въпроси. Те преразпределят получените по нея средства между структурни си звена по правила и критерии, разработени и приети с решение на ръководните им органи. Правилата и критериите трябва да отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на бенефициента, както и да отразяват конкретната им научна специфика и да допринасят за постигането на индикаторите на програмата. В текста на програмата е описан подробно механизма на изпълнението й.

Програмата има два модула. Първият е насочен към младите учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен). Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени (не по-ниско от 900 лв.), така и за допълнителни месечни възнаграждения (между 200 и 500 лв.) на вече назначени в организацията бенефициент млади учени.

Втория модул на програмата има за цел стимулиране на учените – асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен) и реинтеграция към научна кариера на перспективни учени, придобили първа образователна и научна степен „доктор“, работещи в страната и чужбина. Предвижда се основно месечно възнаграждение за позицията постдокторант между 1500 и 3000 лв.

Резултатите от първата и втората година:

След края на всяка година на изпълнение на програмата бенефициентите предоставят на вътрешноведомствената комисия в МОН подробни годишни отчети за изразходваните средства и резултатите от изпълнението на програмата и степента за постигането на индикаторите на програмата.

За първата година на изпълнение 2018-2019 г. общият брой подкрепени млади учени е около 490, а постдокторантите са над 480.За втората година на изпълнение 2019-2020 г. общият брой подкрепени млади учени е 505, а постдокторантите са над 400.

В момента се изпълнява третият, последен етап от програмата, като за него МОН е отпуснало отново 5 млн. лв.

Подробна информация за Програмата може да бъде намерена тук.

Припомняме ви, че БАН обяви допълнителна конкурсна процедура по Програмата, по която се събират кандидатури до 25 юни 2021 г.