Големи данни за интелигентно общество GATE – Big Data for Smart Society

GATE изгражда Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект в един от първите изследователски институти на Софийския университет, създаден с постановление на Министерски съвет в началото на 2019 г. Проектът е съвместна инициатива на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- координатор,  Университет Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция.

Какво е GATE?

Проектът получи 7-годишно финансиране от Европейската комисия по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2 за изграждане на център за върхови постижения и е съфинансиран от страна на българското правителство, както и от индустрията. Общото финансиране е повече от 30 млн. Като стратегически проект GATE е класиран за финансиране в сериозна конкуренция с над 200 други проекта от цяла Европа и е един от общо 14-те проекта, получили финансиране.

Ръководител на проекта е проф. д-р Силвия Илиева – Директор на Института GATE в Университета. GATE ще задълбочи и засили изследователския капацитет на Софийския университет и чрез върхови научни резултати ще донесе значителни ползи за икономиката и обществото.

Като единствен подобен център в Източна Европа, GATE е свързващото звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и играе стратегическа роля за разширяване на тази мрежа и за разпространение на най-добрите практики и иновативни модели, като така ще постигне обществено въздействие не само на национално и регионално,  но и на европейско равнище. Цел на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на хората.

Научните изследвания в GATE са фокусирани в четири направления със съществена социална значимост – бъдещи градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване.

Създавания по проекта център включва три модерни технологични лаборатории:

  • Лаборатория в градска среда (City Living Lab),
  • Лаборатория за цифрови двойници (Digital Twin Lab)
  • Лаборатория за визуализация (Visualization Lab).

Лабораториите ще са в центъра на жизнена екосистема, в която иновативни идеи ще бъдат генерирани, развити в проекти и популяризирани в ефективно сътрудничество с правителството, индустрията, академията и обществените организации.

Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво GATE ще обучи отлични изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни. Лабораторията за обучение ще подпомогне прилагането на нови методи за персонализирано и интерактивно обучение, включващо образователни технологични курсове и професионални обучителни програми.

Началото на GATE беше поставено на официално събитие в аулата на Софийски Университет на 7.10.2019 г. в присъствието на еврокомисар Мария Габриел, г-жа Магда Де Карли, представител на главна дирекция Научни изследвания и иновации, началника на отдел В5 на изпълнителната агенция г-н Алес Фиала и ръководителя на проекта г-жа Оана Раду, представляващи Европейската комисия. Събитието бе открито от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Университета.

Според еврокомисар Габриел GATE ще покаже потенциала и традициите на България в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и ще направи заявка този потенциал да се превърне в конкретни разпознаваеми резултати и възможности, интегрирани в Европейското научно пространство. „Само ако работим заедно, можем да постигаме резултати и GATE е точно това“.

Проф. дфн Анастас Герджиков подари компас, за да може новият център да намери правилната посока и най-добрия път към прилагането на изкуствения интелект и големите данни.