Годишен доклад на Съвместния научноизследователски център за 2019 г.

Годишен доклад на Съвместния научноизследователски център за 2019 г.

Годишният доклад на Съвместния научноизследователски център (Joint Research Center, JRC) предоставя информация за дейностите, постиженията и ресурсите, свързани с работата на JRC през 2019 г. Освен преглед на научните постижения и дейности, докладът включва информация за различни инициативи, ключови факти и цифри.

Годишният доклад предоставя информация за това как JRC управлява знанието за целите на прилагане на политика основана на факти, как предвижда бъдещи тенденции и обществени трансформации, как си сътрудничи с международни партньори и как достига до заинтересованите страни и гражданите като цяло.

В доклада има примери за това, което JRC е постигнал през 2019 г. представени през призмата на така наречените „приоритети на Юнкер“, а именно – нови работни места, растеж и инвестиции, свързан цифров единен пазар, устойчив европейски енергиен съюз с перспективна политика за изменение на климата, по-справедлив вътрешен пазар с подобрена индустриална база и нова политика за миграцията.

Документът може да бъде изтеглен от тази страница на сайта на Европейската комисия.