Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания (2017-2018 г.)

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите
училища в Република България за периода 2017-2018 г.

 

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за периода 2017-2018 г. Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и  програма за следващата година. Анализът е изготвен на основата на изискана и предоставена информация от висшите училища, институтите на Българската академия на науките и от Селскостопанската академия. Той включва преглед на финансирането, развитието на човешки ресурси в системата на научните изследвания, научноизследователската инфраструктура и европейското и международното сътрудничество в областта на науката.

Основна цел на националната политика в областта на научните изследвания е  създаване на благоприятна среда за върхови научни постижения. Чрез увеличаване средствата от държавния бюджет ще се постигне подобряване условията на труд по отношение на среда за извършване на научна дейност и възнаграждения, възможност за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на уменията на българските учени.

За преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура и концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми през 2018 г. стартираха 12 национални научни програми,  които се изпълняват съвместно от висшите училища и научните организации.

 И през 2018 г. правителството  продължи да реализира една от основните си политики, отнасяща се до привличане и задържане на млади изследователи и осигуряване на добри условия за кариерното им развитие.  В изпълнение на това Министерството на образованието и науката осигури финансиране за допълнителни възнаграждения и стипендии за млади учени и постдокторанти, които им се предоставят чрез държавните висши училища и научните организации. По този начин се създават условия както за преодоляване миграцията на младите учени, така и за развитие на ново поколение учени и специалисти с умения и знания, отговарящи на потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда.

Освен рамковите програми, в които България вече има натрупан опит и постепенно повишава активността и успешното си участие, са на лице добри позиции и в част от другите текущи инициативи – Програмата за сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST), схемите на съвместните изследователски центрове, схемите за координация на националните проекти и др.

Визията за развитието на науката в България за следващия програмен период се свързва с повишаване на качеството и международната разпознаваемост на научноизследователската и иновационна дейност. Акцентът се поставя върху финансиране на научни изследвания в приоритетни и конкурентни области за решаване на важни обществено значими предизвикателства, подпомагане на млади учени и осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина и привличане на водещи млади изследователи.

Вижте доклада тук: Годишен доклад за наука 2017-2018