Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г.

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г. Той съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им.

Анализът е изготвен на основата на предоставена информация от висшите училища, институтите на Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националния институт по метеорология и хидрология, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ както и от Фонд „Научни изследвания“. Той включва преглед на финансирането, развитието на човешки ресурси в системата на научните изследвания, научноизследователската инфраструктура и европейското и международното сътрудничество в областта на науката. Основна цел на документа е да бъдат подпомогнати съответните държавни органи при формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания.

Ежегодния годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания проследява от една страна преодоляването на слабостите и от друга – развитието на българската научна система, както и международното сътрудничество в научните изследвания.

Годишният доклад за 2019 г. представя информация и анализ на научноизследователската система според целите заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. За разработването на пълния преглед е изискана и предадена информация от научните организации и висши училища. В доклада се съдържа и информация за напредъка на националните научни програми, както и за инфраструктурите в Националната пътна карта за научна инфраструктура.

През 2019 г. страната ни успява да усвои повече средства по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 -2020 г.) в сравнение с предходните години. От 28 място през 2014 г. България достига 23 място през 2019 г. по усвояемост на средства по РП „Хоризонт 2020“. Положителни резултати има и по отношение на човешкия ресурс зает с научноизследователска и развойна дейност. С  ръст от 10% за последната година страната ни има над 33 хиляди души работещи в сферата на науката.

Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя българските учени в страната и чужбина откривайки нови възможности за тяхното развитие в научноизследователската сфера. Активната работа по политиките за отворена наука се очаква да промени и подобри начина на провеждане на научните изследвания и споделянето на знания. С началото на новата РП „Хоризонт Европа“ България ще има възможност да получи нови средства за научноизследователска и развойна дейност, с които да допринесе за справяне с основните глобални предизвикателства.