ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Трите имена: ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Тема на разработката по програмата: THE BULGARIAN NATURAL AND CULTURAL HERITAGE UNDER THE AEGIS OF UNESCO. ORGANIZATION AND FUNCTIONALITY

 

Постигнати резултати

бяха посетени селски територии на общините Земен, Перник, Шумен, Доспат и др.

Изследвани са в исторически план възникването, развитието, посещаемостта.

– Публикация в издание от първична база данни. REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO ESPECIAL – OCTUBRE/DICIEMBRE 2019

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС, Фонд научни изследвания към ШУ, – 2015

– Проект „Студентски практики“, фаза 2 – 2016

– Приложение на знанията по география, регионална политика и туризъм, – 2018

– Ресурсния потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, -2019

 

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

 

социално-иконoмическа география, селищна география,социално-иконoмическа география на България, краезнание, културна география

 

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

 

Проучване на културния ландшафт в различни територии и иследване на селища.

 

 

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Да! Програмата помага за моето развитие, чрез финансиране на различни теренни изследвания и проучвания.