България получи статут на „Участник“ в Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работните органи към него

На 7 април заместник-министър Карина Ангелиева взе участие в закрито заседание на Комитета за научна и технологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на което представи политиките на България в областта на науката и иновациите. Г-жа Ангелиева сподели значимия напредък, който страната ни бележи по отношение развитието на политиките и инструментите за подкрепа на развитието на човешките ресурси в научните изследвания, планирането на нови интервенции за синергия с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, както и подкрепа за изследователските висши училища и сътрудничеството и споделянето на ресурси между БАН и ВУ. В заключение тя подчерта, че ръководството Фраскати на ОИСР се прилага в България от 2005 г. в регистъра на научната дейност, а от 2016 г. България участва в съвместния STIP компас на ОИСР и ЕС.  След изслушването Комитетът заседава и прие кандидатурата на България за получаване на статут на „Участник” в Комитета.

С придобиването на статут „Участник” в Комитета за научна и технологична политика на ОИСР България затвърждава желанието си за присъединяване към Организацията и поема ангажимент да се придържа към целите, практиките и високите стандарти на Комитета, прилагани от държавите членки. Статутът „Участник“ дава възможност за по-активно участие на България в работните органи към Комитета.

Участието в Комитета ще допринесе за развитието на националната експертиза в областта на научнотехнологичната политика. Същевременно, с тази стъпка България си осигурява допълнителна подкрепа при разглеждане на кандидатурата на страната ни на следващо заседание на Съвета на ОИСР на министерско равнище.