Анализ и препоръки на екип от експерти от офиса на Световната банка – политики и инструменти за развитие на българската наука и иновациите

С Решение на Министерския съвет № 290 от 30 април 2020 г. беше одобрено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. между МОН и ИА ОПНОИР, от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.

МБВР е една от петте институции, които Групата на Световната банка обхваща. Екип от експерти от офиса на Световната банка изготвя анализ на управлението и функционален анализ на конкретни инструменти за подкрепа на науката, технологиите и иновациите (НТИ), диференцирани по институции и по мястото, което заемат в рамките на политическия микс.

Анализът на управлението и функционалният анализ представляват задълбочена оценка на проектирането, изпълнението и управлението на конкретни инструменти на политиката, диференцирани по съответна институция, и мястото, което заемат в рамките на комбинацията от политики. Целта е да се оцени качеството на проектирането, изпълнението и управлението – координация между инструменти, между институции и типологията на програмите, които заемат различни позиции в рамките на комбинацията от политики.

По отношение сектора образование, анализът на експертния екип ще подпомогне подготовката на стратегическа рамка за образование до 2030 г. чрез идентифициране на ключови индикатори, окомплектоване на база данни за статистическо валидиране на избраните индикатори, предварителна оценка на вътрешната и външната съгласуваност на подготвяната в Министерството на образованието и науката стратегия за образование до 2030 г., картиране и идентифициране на нуждите от оборудване за по-модерна и качествена образователна среда във връзка с демографския профил на общинско ниво, както и предварителна оценка на новата оперативна програма за наука и образование за периода 2021-2027 г. по отношение на приоритетите, насочени към образование.

В допълнение на анализа на управлението и функционалния анализ, които се очаква да бъдат готови в началото на следващата година, експертният екип предостави на МОН два други документа, към които можете да намерите препратки по-долу.

Анализът и оценката на нуждите на страната и на комбинацията от политики в областта на науката, технологиите и иновациите можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.

Препоръките за подобряване на приноса на финансираните с публични средства научни изследвания за подобряване на иновационното представяне можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.